صفحه اصلی > دبیر علمی کنگره
.: دبیر علمی کنگره

دبیر علمی : دکتر سید محمود سجادی

عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی پزشكي – مولکولار پارازیتولوژی
 
مرتبه علمی: استاد

آدرس ایمیل: nicopa10@sums.ac.ir