صفحه اصلی > تاریخ پذیرش خلاصه مقالات
.: تاریخ پذیرش خلاصه مقالات

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره :

تاریخ پذیرش خلاصه مقالات از 21 فروردین ماه لغایت 30 خردادماه می باشد.