صفحه اصلی > اخذ امتیاز باز آموزی
.: اخذ امتیاز باز آموزی


جهت اخذ امتیاز باز آموزی به آدرس www.ircme.ir  مراجعه و ثبت نام کنید. و با پرداخت هزینه مربوطه

گواهی امتیاز باز آموزی را دریافت کنید.