| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا می توان بیش از یک مقاله ارسال کرد؟
 بله، ولی تنها یک مقاله به صورت سخنرانی، و یک مقاله به صورت پوستر برای هر نفر قابل پذیرش است.