| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا می شود مقالات چاپ شده در مجلات را ارسال کرد؟
  خیر خلاصه مقالات ارسالی باید جدید باشد و در هیچ یک از مجلات چاپ نشده باشد.