| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1جهت اطلاع از وضعیت مقالات ارسالی چه باید کرد؟
جهت اطلاع از وضعیت مقالات از گزینه سامانه کاربران ← ورود به سیستم ← کنترل پنل کاربران وارد شوید.