| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا باید فرد ارائه دهنده مقاله نویسنده مسئول یا نویسنده اول مقاله باشد؟
 خیر، لازم نیست فرد ارائه دهنده مقاله صرفا نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد. سایر نویسندگان هم می توانند مقاله را ارائه دهند. لیکن فرد ارائه دهنده حتما باید ثبت نام کرده باشد.