| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1خلاصه مقالات پذیرفته شده در کنگره در کدام ژورنال چاپ خواهد شد؟
 در مجله Iranian Journal of Parasitology به صورت Supplement چاپ خواهد شد.