| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا می توان خلاصه مقاله را به زبان فارسی ارسال کرد؟
 خیر، برای کسب راهنمایی بیشتر به نحوه ارسال خلاصه مقاله در سایت مراجعه کنید.