| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا در صورت اسکن فیش واریزی نیاز است روز کنگره تحویل داده شود؟
 خیر،در صورت اسکن فیش واریزی در سایت و تایید مسئول سایت نیاز به تحویل فیش در روز کنگره نخواهد بود.