| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا اعضای انجمن انگل شناسی ایران نیاز به اسکن کارت یا مدرک عضویت هستند؟
 بلی، در قسمت ارسال فایل ها آپلود شود.