| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1جهت اخذ امتیاز بازآموزی چه باید کرد؟
  باید به سایت www.ircme.ir مراجعه و ثبت نام کنید. و با پرداخت هزینه مربوطه از طریق سایت کنگره گواهی امتیاز بازآموزی به شما تعلق خواهد گرفت.