• ...
  عکس دسته جمعی روز پایانی کنگره

:Topics of the congress

  Epidemiology of parasitic diseases.  
Clinical aspects of parasitic diseases.  
Diagnosis: traditional and new aspects.  
  including laboratory and imaging   
Treatment,including in vitro and in vivo studies.  
Pathology and immunology of parasitic.  
    diseases in human and animal models   
Molecular and biochemical parasitology.  
Paleoparasitology.  
Ethical issues in parasitic diseases researches.  
Vectors and vector borne parasites.  

دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه: شیراز _ دانشکده علوم پزشکی
ساختمان شماره 3 _ طبقه چهارم
بخش انگل شناسی و قارچ شناسی
آدرس ایمیل: nicopa10@sums.ac.ir
شماره تماس دبیرخانه: 09380552057

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره:


مهلت ارسال خلاصه مقالات به اتمام رسیده است


سه شنبه 25 تير ماه 1398

برگزار کنندگان
حامیان